Propozície

Vážení autori. Prosím, prečítajte si všetky podmienky pre oboslanie výstavy. V prípade, že sa chcete výstavy zúčastniť so svojimi fotografiami, stiahnite si evidenčný list, ktorý nájdete na spodku tejto stránky a postupujte podľa pokynov nižšie.

Dear authors. Please read all the conditions for representation in the exhibition. If you want to take part in exhibition with your photos, download the entry form at the bottom of this page and follow the instructions below.

Podmienky pre oboslanie výstavy

 1. Fotoforum Ružomberok je medzinárodný salón umeleckej fotografie. Hlavným zámerom je prezentácia autorských kolekcií.
 2. Výstava je tematicky neobmedzená a môžu ju oboslať amatéri aj profesionáli z celého sveta. Nepozvaní autori musia požiadať o vstupný formulár.
 3. Jeden autor môže zaslať najviac 4 čiernobiele a 4 farebné fotografie formátu 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany.
 4. Každá fotografia musí obsahovať tieto údaje :

– meno a priezvisko, adresu a krajinu autora
– názov fotografického diela v niektorom jazyku týchto podmienok

 1. Účastnícky poplatok, (poslaný spolu s fotografiami v obálke, alebo uhradený cez PayPal na adresu: fotoforumrbk@gmail.com), je pre čiernobielu alebo farebnú fotografiu 15 €, pre obidve kategórie 20 €.
 2. Najlepšie fotografie budú ocenené :

– 2 zlatými, 2 striebornými a 2 bronzovými medailami FIAP
– 2 cenami FOTOFORUM
– 12 čestnými uznaniami FIAP
– 1 cenou mesta Ružomberok
– 1 cenou Zväzu slovenských fotografov.

 1. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné.
 2. Každý autor, ktorý zašle na výstavu fotografie a zaplatí účastnícky poplatok, dostane katalóg výstavy zdarma.
 3. Organizátori výstavy si vyhradzujú právo reprodukovať fotografie bezplatne za účelom propagácie výstavy.
 4. Usporiadatelia sa zaväzujú zaobchádzať s fotografiami s maximálnou pozornosťou, nemôžu ale brať zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu počas poštovej prepravy.
 5. Fotografie na výstavu je potrebné zasielať výhradne poštou a označené ako “tlačivo“ s textom: “Fotografie určené na výstavu – bez obchodnej hodnoty“. Fotografie budú autorom vrátené v pôvodných obaloch.
 6. Výsledky rozhodnutia poroty a zoznam autorov a fotografií vybratých na výstavu budú zverejnené na internetovej stránke www.fotoforum.online

Zásielky bez úhrady celkového účastníckeho poplatku nebudú predložené porote ani nemôžu byť vrátené autorom!

POROTA

Ing. Otto Jirka, AFIAP, AZSF, Česká republika
Štefan Ižo, Slovenská republika
Daniel Pastucha, EFIAP, Slovenská republika

KALENDÁR

Uzávierka – 1. 07. 2022
Porota – 9. 07. 2022
Oznámenie výsledkov – 31. 07. 2022 – na webstránke
Dátum výstavy – 1.10.2022 – 31. 10. 2022
Miesto výstavy – Liptovské múzeum v Ružomberku
Vrátenie vystavených fotografií – 30. 11. 2022

e-mail: fotoforumrbk@gmail.com, Jiří Přibyl, predseda
www.fotoforum.online

Autor, ktorý doručí fotografie do Salónu umeleckej fotografie konanej pod záštitou organizácie FIAP, sa zaväzuje bez námietok a výnimky akceptovať:

 • že doručené fotografie môžu byť skúmané prostredníctvom FIAP kvôli uisteniu, že dodržujú usmernenia a definície FIAP, a to aj v prípade, že účastník nie je členom FIAP,
 • že FIAP použije všetky dostupné prostriedky na toto skúmanie
 • že odmietnutie spolupracovať s FIAP alebo odmietnutie doručiť pôvodné fotografie zachytené fotoaparátom alebo neposkytnutie dostatočného dôkazu o ich originalite budú potrestané organizáciou FIAP
 • že v prípade sankcií vychádzajúcich z nedodržania usmernení FIAP meno účastníka sa zverejní v akejkoľvek podobe kvôli informovaniu o porušení pravidiel
 • Odporúča sa nechať EXIF data v doručených súboroch, aby bolo uľahčené prípadné skúmanie.

/

CONDITIONS FOR REPRESENTATION IN THE EXHIBITION

 1. Fotoforum Ružomberok is an international exhibition of the art photograhs. The main meaning of it is a presentation of the authors collections.
 2. The exhibition is not limited in its topics and amateurs and professionals from all over the world may be represented in it. Authors not originally invited have to ask for application form.
 3. One author may send 4 black and white and 4 colour photographs, size 30 x 40 cm and its derivations with the preservation of longer size, the most.
 4. Each photograph should have the following data :

– author’s name, address and country
– the name of photographic piece in one of the languages of these  conditions.

 1. The participation fee, (paid with photographs together in the packet, or PayPal to the address: fotoforumrbk@gmail.com for black and white photographs or color photographs is 15 €, for both categories is 20 €.
 2. The best exhibited photographic pieces will be awarded :

– 2 FIAP gold medal, 2 FIAP silver medal, 2 FIAP bronze medal
– 2 prize FOTOFORUM
– 12 FIAP honourable mention
– 1 prize of city Ružomberok
– 1 the award of the ZSF

 1. The decision of the Jury is incontestable.
 2. Every author who delivers his photographs to exhibition and pays his participation fee will receive a catalogue gratis.
 3. The organizers of the exhibition reserve the right to copy or publish the photographs without payment for exhibition promotion.
 4. The organizers oblige themselves to handle the photographs with maximum care, however, they cannot take the responsibility for eventual damage or loss during mail shipment.
 5. The photographs for exhibition should be mailed exclusively through the mediation of post offices and designated “Printed matter“ with the text: “photographs for exhibition – return to the sender – without commercial value“.The photographs will be returned to the authors in original wrapping.
 6. Notification of results will be published on the website www.fotoforum.online.

All pieces will be returned to their owners if the participants have paid the entire participation fee. If not we will neitherbe able to judge not to return the entrees!

JURY

Ing. Otto Jirka, AFIAP, AZSF, Czech Republic
Štefan Ižo, Slovak Republic
Daniel Pastucha, EFIAP, Slovak Republic

CALENDAR

Closing date – 1. 07. 2022
Jury – 9. 07. 2022
Notification of results – 31. 07. 2022 – on the website
Exhibition date – 1.10. – 31. 10. 2022
Exhibiting place – Liptovské múzeum at Ružomberok
Return entries – 30. 11. 2022

e-mail: fotoforumrbk@gmail.com, Jiří Přibyl, chairmann
www.fotoforum.online

By the sole act of submitting his/her images or files to a salon under FIAP Patronage, the entrant accepts without exception and with no objectio:

 1. that the submitted images can be investigated by FIAP to establish if these obey to FIAP regulations and definitions even if the entrant is not a member of FIAP
 2. that FIAP will use any means at its disposal for this undertaking
 3. that any refusal to cooperate with FIAP or any refusal to submit the original files as captured by the camera, or failure to provide sufficient evidence, will be sanctioned by FIAP
 4. that in case of sanctions following the non compliance with FIAP regulations, the name of the entrant will be released in any form useful to inform the breaches of the rules.
 5. It is recommended to leave the EXIF data in the submitted files intact in order to ease eventual investigations.

Prílohy / Attachments